24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16Правила за подбор
. Форми на обучение. Училищна програма за превенция на ранното напускане на деца. Мерки за повишаване качеството на образование. Етичен кодекс. БДП. Заповеди. Дневен режим. Учебни планове. Правилник за вътрешния трудов ред.
Стратегия за развитие на училището. Правилник за дейността на училището.
Годишен план за дейността на училището
Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София