24 СУ „П. К. Яворов”


София


Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис. При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

Учебна 2021/2022 година

Прием 5 клас 2021-2022
"Свободни места – 16 бр"

Прием 8 клас 2021-2022

Свободни места след 1-ви етап на класиране и записване в паралелка профил "Предприемачески" - 6 бр."
Свободни места след 2-ри етап на класиране и записване в паралелка профил "Предприемачески" - 7 бр.
Свободни места след 3-ти етап на класиране и записване в паралелка профил "Предприемачески" - 6 бр.
Свободни места за ученици към 23.07.2021г. за уч.2021/2022г.
Iа - 20 места
IIа - 9 места
IIIа - 9 места
IVа - 11 места
Vа - 16 места
VIа - 12 места
VIIа - 14 места
VIIIа - профил „Предприемачески“ – 7 места
IXа - профил „Предприемачески“ – 1 място
Xа - профил „Предприемачески“ – 1 място
XIа профил „Предприемачески“ – 2 места
XIIа - няма свободни места
За участие в трети етап на класиране подаването на заявление се извършва електронно /онлайн/
или на място в училище-гнездо в периода 24-27.07.2020г., а записването е на 30.07.2020г. в училището където е класиран ученикът.


Прием 8 клас 2020-2021

График на прием в 8-ми клас

>> Прием в първи клас за учебна 2020/2021 година<<Учебна 2019/2020 година
Свободни места - 18

Учебна 2018/2019 година
Учебна 2017/2018 година
Свободни места - 18Свободни места след първо класиране за първи клас: 17


За контакти:
Адрес:
гр. София, кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
e-mail:soy24@abv.bg
Телефон: Директор: 945 73 96
Телефон: Канцелария Зам.Директор: 945 73 95
Сайт:http://www.sou24.free.bg
Назад